Disclaimer

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Algemeen


De informatie, producten en diensten zoals opgenomen op deze website en webshop is samengesteld door Skills Meducation BV, gevestigd te Hilversum, hierna te noemen:
” Skills Meducation “. Skills Meducation beschikt over een vergunning om beleggingsdiensten te verlenen. Skills Meducation staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33275057.

Gebruik website


De op deze website getoonde informatie wordt door Skills Meducation met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Skills Meducation verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Skills Meducation worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. De informatie op deze website is geen aanbieding of een uitnodiging van de zijde van Skills Meducation aan de bezoeker van deze website om op enigerlei wijze te handelen als wederverkoper of gebruik te maken van de diensten van Skills Meducation voor derden.

Geen aansprakelijkheid


Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door Skills Meducation uitdrukkelijk uitgesloten. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Hoewel Skills Meducation zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. Skills Meducation aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

Informatie van derden, producten en diensten


Wanneer Skills Meducation hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat Skills Meducation de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Skills Meducation aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Skills Meducation niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten


Skills Meducation, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Skills Meducation of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Skills Meducation is het niet toegestaan links naar sites van Skills Meducation weer te geven.

Toepasselijk recht


Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband houdend met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend. Ten aanzien van de bescherming en verwerking van persoonsgegevens verwijzen wij naar het Skills Meducation Privacy Statement.

Wijzigingen


Skills Meducation spant zich in om uw persoonlijke informatie juist en up-to-date te houden. Mochten zich wijzigingen voordoen in uw persoonlijke informatie, dan verzoeken wij u vriendelijk deze wijzigingen schriftelijk door te geven aan Skills Meducation. Als u geen prijs stelt op de ontvangst van informatie over aanbiedingen en diensten, dan kunt u dit ook schriftelijk aan Skills Meducation laten weten. Wij behouden ons het recht voor het privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze internetsite worden gepubliceerd.Privacyverklaring

Algemeen


Skills Meducation respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van haar website. Skills Meducation draagt zorg dat persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gaat in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
Van potentiële klanten en geregistreerde gebruikers verzamelt Skills Meducation de navolgende gegevens: naam, adres, vestigingsplaats, vestigingsland, zakelijk e-mailadres, telefoonnummer, Bedrijfsnaam en KVK nummer. Van cliënten worden daarnaast ook de navolgende zakelijke gegevens verzameld: Factuur e-mailadres, BTW nummer, Inkoop/kostenplaats, Verzend adres, verzendpostcode, verzendplaats, verzendland.
Skills Meducation gebruikt uw verstrekte gegevens voor verzending van informatie en producten op uw verzoek alsook voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten op het gebied van onze dienstverlening en de daaruit voortvloeiende relaties. Hieronder vallen activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand en het ontvangen van onze nieuwsbrieven. Skills Meducation zal deze gegevens niet ter beschikking stellen aan derden, met uitzondering van het geval waarin gegevens op grond van een wettelijk voorschrift ter beschikking gesteld moeten worden.

Cookies


Op de website van Skills Meducation wordt gebruik gemaakt van cookies.

Wat zijn cookies?


Cookies zijn kleine bestanden die uw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op uw eigen computer.

Wat doen cookies?


Cookies hebben twee functies. In de eerste plaats helpen ze u bij het surfen door inlognamen, wachtwoorden en voorkeuren, zoals de taalinstelling, te onthouden. Daarnaast zijn er cookies die de websites die u bezoekt, registreren en zo een inschatting maken van uw interesses. Met deze informatie kunnen adverteerders en websitebeheerders voor u interessante advertenties in een website plaatsen. Bovendien kunnen cookies voorkomen dat u steeds dezelfde advertentie ziet.
De website van Skills Meducation maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Weten cookies wie ik ben?


Nee, dit is niet het geval. Uw naam, adres, leeftijd en andere persoonlijke gegevens weet een cookie niet. Ze onthouden alleen uw voorkeuren en uw interesses op basis van uw surfgedrag.

Kunt u cookies blokkeren?


Wilt u liever niet dat LYNX cookies op uw computer plaatst? Via de privacyinstellingen van uw browser kunt u cookies van specifieke websites blokkeren, of alle cookies van alle websites die u bezoekt. De wijze waarop verschilt per browser. Hieronder kunt u per browser terugvinden hoe u de cookies kunt blokkeren:
– Cookie-instellingen via Chrome
– Cookie-instellingen via Firefox
– Cookie-instellingen via Internet Explorer
– Cookie-instellingen via Safari
– Cookie-instellingen via Flash Player
Let op: indien u cookies blokkeert, kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruikmaken en kan het zo zijn dat geen voor u interessante advertenties in een website worden geplaatst. Daarnaast heeft het blokkeren van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert.

Wijzigingen


Skills Meducation spant zich in om uw persoonlijke informatie juist en up-to-date te houden. Mochten zich wijzigingen voordoen in uw persoonlijke informatie, dan verzoeken wij u vriendelijk deze wijzigingen schriftelijk door te geven aan Skills Meducation. Als u geen prijs stelt op de ontvangst van informatie over aanbiedingen en diensten, dan kunt u dit ook schriftelijk aan Skills Meducation laten weten. Wij behouden ons het recht voor het privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze internetsite worden gepubliceerd.